Regulamin obiektu

Regulamin obiektu – stadionu piłkarskiego MKS Puszcza Niepołomice
ul. Kusocińskiego 2 w Niepołomicach

Na podstawie przepisów art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) wprowadza się niniejszy regulamin obiektu – stadionu piłkarskiego:


Stadion Piłkarski przy ul. Kusocińskiego 2 w Niepołomicach jest własnością Gminy Niepołomice, zarządzany przez Spółkę Niepołomicki Sport Sp. z o.o., siedzibą Miejskiego Klubu Sportowego Puszcza Niepołomice.


Stadion jest obiektem, na którym mogą być organizowane imprezy masowe w tym mecze piłki nożnej oraz inne imprezy niepodlegające przepisom Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, wystawy, konferencje prasowe, prezentacje, itp.


1. Regulamin określa szczegółowe zasady udostępnienia obiektu, natomiast zasady uczestnictwa w imprezach masowych organizowanych na stadionie MKS Puszcza Niepołomice określa Regulamin Imprezy Masowej.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.


1. Pozwolenie wejścia na teren obiektu oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii klubu lub właściciela obiektu.
2. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych.


1. W dniu organizowanej imprezy masowej – meczu piłki nożnej, stadion jest wyłączony
z dostępności osób nieuprawnionych od godz. 8.00 do rozpoczęcia imprezy.
2. Na teren organizowanej imprezy masowej od godz. 8.00 do momentu udostępnienia stadionu publiczności mogą wejść wyłącznie osoby posiadające imienne identyfikatory wydane przez organizatora imprezy.
3. Wejścia dla publiczności będą uruchamiane na dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem meczu. Podczas pozostałych imprez masowych i innych wydarzeń, zasady dostępności do obiektu określa organizator imprezy.


W dniach, w których mecze piłki nożnej lub inne imprezy masowe nie są przeprowadzane, wprowadza się następujące zasady dostępności do obiektu:

1. Pracownicy klubu, zawodnicy, trenerzy oraz osoby im towarzyszące wchodzą na obiekt
na podstawie identyfikatora wydanego przez klub lub na podstawie wykazów zatwierdzonych przez Zarząd Klubu;
2. Od godziny 8.00 do godz. 16.00 wprowadza się nadzorowany nieograniczony wstęp do budynku klubowego. Wszystkie osoby wchodzące do budynku muszą przedstawić pracownikowi służby ochrony cel swojej wizyty;
3. Od godziny 16.00 do godzinny 22.00 na teren stadionu mogą wejść wyłącznie pracownicy klubu, pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Niepołomicach oraz służby techniczne (Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, Pogotowie Energetyczne) i ratownicze (Policja, Pogotowie, Straż Pożarna). Każda osoba wchodząca na stadion winna okazać identyfikator wydany przez klub lub posiadać zgodę na wejście na obiekt wydaną Dyrektora ds. Bezpieczeństwa.
4. Od godziny 22.00 do godziny 8.00 stadion jest wyłączony z użytkowania i jest dostępny wyłącznie dla służb technicznych (Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne lub Pogotowie Energetyczne) oraz służb ratowniczych (Straż Pożarna);
5. Dziennikarze i fotoreporterzy mają prawo wstępu na teren stadionu za okazaniem legitymacji prasowej wydanej przez macierzystą redakcję. Wejście na teren stadionu przed godziną 14.00 musi być każdorazowo poprzedzone zgodą Klubu.
6. Przedstawiciele firm wykonujących cykliczne usługi, naprawy, remonty na terenie obiektu mogą wjechać lub wejść na stadion za zgodą Klubu/właściciela obiektu na podstawie wcześniej przesłanych wykazów osób i pojazdów;
7. Wwożone i wywożone przedmioty wartościowe muszą być każdorazowo zgłaszane i okazywane pracownikowi ochrony na bramie głównej;
8. Spotkania, narady, wycieczki grupowe, zwiedzanie stadionu mogą być organizowane po uprzednim uzgodnieniu terminu i zasad użytkowania z merytorycznym pracownikiem Klubu lub właściciela obiektu;


Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna – w tym transmisje, nagrania radiowe
i telewizyjne, profesjonalne filmowanie i wykonywanie zdjęć – na stadionie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Klubu, właściciela obiektu lub organizatora imprezy masowej.


1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu:
a. jakiejkolwiek broni;
b. wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
c. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
d. materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
e. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
f. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgoda organizatora;

2. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady stadionu, płotów, ogrodzeń, dachu stadionu, masztów oświetleniowych, pomostów telewizyjnych oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń
i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.


1. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem osoby ze stadionu przez służbę ochrony.

2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych


1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a. dochodzenia roszczeń za wyrządzone szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
b. unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


Niniejszy regulamin zostanie udostępniony kibicom na stronie internetowej klubu http://www.puszcza-niepolomice.pl oraz na tablicach informacyjnych przy wejściu na obiekt.