Walne zebranie

W środę 28 czerwca o godzinie 18.00 w siedzibie naszego klubu, przy ul Kusocińskiego 2 rozpocznie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i protokólanta.
3. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Klubu z działalności Klubu
w 2016 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Klubu za okres od
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
7. Dyskusja, w tym podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi Klubu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
11. Podjęcie uchwały o skwitowaniu Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nią obowiązków w 2016 r.
12. Podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu Klubu na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Klubu na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Klubu.
15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
16. Wolne Wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.