Walne Zebranie

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Puszcza Niepołomice zwołuje Walne Zebranie na dzień 28 czerwca 2015 roku. Zebranie rozpocznie się o godzinie 15:00 w siedzibie klubu przy ul. Kusocińskiego 2 w Niepołomicach. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwal.

4. Wybór komisji uchwał i wniosków.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Klubu z działalności Klubu w 2014 roku.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Klubu za 2014.r

7. Dyskusja w tym podjęcie uchwał w sprawie wyniku finansowego.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

9. Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi Klubu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

10. Podjęcie uchwały o udzieleniu Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.