Walne zebranie

 
W środę 29 czerwca odbędzie się Walne Zebranie członków Miejskiego Klubu Sportowego Puszcza Niepołomice. 

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Puszcza” z siedzibą w Niepołomicach zwołuje Walne Zebranie na dzień 29 czerwca 2016 roku o godzinie 19.00 w siedzibie Klubu w Niepołomicach przy ul. Kusocińskiego 2, z następującym porządkiem obrad:

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i protokólanta.
3. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Klubu z działalności Klubu w 2015r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Klubu za 2015r.
7. Dyskusja, w tym podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi Klubu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015r.
11. Wolne Wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.