Walne zebranie

Zarząd MKS Puszcza Niepołomice zaprasza na zebranie zaplanowane na poniedziałek 24 czerwca. Początek w siedzibie klubu o godzinie 18.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zebrania
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Klubu z działalności Klubu w 2018 roku
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 7. Dyskusja w tym podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja
 10. Podjęcie uchwały o o udzieleniu Zarządowi absolutorium
 11. Podjęcie uchwały o skwitowaniu Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nią pracy w 2018 roku
 12. Wolne Wioski
 13. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania