Walne zebranie

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Puszcza” z siedzibą w Niepołomicach zwołuje Walne Zebranie na dzień 29.06.2014 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Klubu w Niepołomicach przy ulicy Kusocińskiego 2, z następującym porządkiem obrad:

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji uchwał i wniosków.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Klubu z działalności Klubu w 2013r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Klubu za 2013r.

7. Dyskusja, w tym podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

9. Wolne Wnioski.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.